Vichai Trading Financial Institutions

Financial Institutions

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงานใหญ่

เพื่อยกระดับการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้มีการติดตั้งระบบตรวจทัศนูปกรณ์สำหรับรองรับการให้บริการลูกค้าคนสำคัญภายสำนักงานใหญ่(แห่งใหม่) ของธนาคารฯ

Krungthai Innovation Lab

ธนาคารกรุงไทยได้สร้างแหล่งรวมคนรุ่นใหม่ที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ของธนาคาร จึงได้จัดสร้างพื้นที่สำหรับพัฒนาบุคลากร กระบวนการทำงาน รวมถึงพัฒนาทักษะที่ทันสมัย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่มีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 1210 สาขา โดยธนาคารกรุงไทยอาคารนานาเหนือ มีความต้องการงานปรับปรุง และพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมผู้บริหาร 21 ที่นั่ง ชั้น 16

SCB Academy

SCB Academy จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถให้แก่ พนักงานของธนาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเป็น Digital Bank ในอนาคต โดยพื้นที่ภายในโครงการ อยู่ภายในอาคารอีสทาวเวอร์ ชั้น 18 – 19