Products

BrightSign: HD Series

สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ Digital Signage Standard I/O Player BrightSign HD Series ประกอบไปด้วยรุ่น HD224 และ HD1024 เป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์