Q-SYS: Solutions For Workplace

ห้องประชุม Divisible Room

ห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ใช้งานแบบยืดหยุ่น สามารถรวมห้องสำหรับรองรับจำนวนผู้ประชุมที่มีขนาดใหญ่ หรือแบ่งกลุ่มใช้ห้อง รองรับผู้ประชุมที่มีจำนวนขนาดเล็ก

ห้องประชุม Boardroom

ห้องประชุมสำหรับผู้บริหารที่ทันสมัย และตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงในอนาคต

ห้อง Traning Room

Q-SYS SYSTEM ทำให้ห้องอบรมสัมมนา หรือห้องเทรนนิ่ง เป็นเรื่องง่าย ด้วยการใช้ไมโครโฟนที่ติดตั้งบนเพดาน เชื่อมต่อกับกล้องจับภาพ ไม่ว่าจะพูดอยู่บริเวณไหนกล้องก็จะจับภาพให้อัตโนมัติ และเชื่อมต่อกับระบบ software conference

ห้อง Classroom

ยกระดับการเรียนการสอนด้วย Q-SYS ที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมภายในห้องเรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือการควบคุมอุปกรณ์ AV

ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิพิเศษ