วิธีปรับจูนไมโครโฟนไร้สาย ตามที่ กสทช. กำหนด

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ฉบับ โดยกำหนดให้ไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่ UHF ซึ่งใช้คลื่นความถี่ 794-806 MHz สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และให้ปรับเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ใหม่ที่ 803-806 MHz ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยหากพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้ถูกต้อง อาจถูกคลื่นสัญญาณอื่นๆรบกวนระหว่างการใช้งาน และการใช้งานไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่ทางสำนักงาน กสทช.ได้ประกาศไว้

โดยการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ 794-806 MHz หรือไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF มีวัตถุประสงค์เพื่อนำคลื่นความถี่บางส่วนไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) หรือเทคโนโลยี 4G/5G และกำหนดคลื่นความถี่ใหม่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย เพื่อการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
• ส่วนที่ 1: เป็นการปรับลดคลื่นความถี่ใช้งานเดิมของไมโครโฟนไร้สาย จากเดิมที่ใช้คลื่นความถี่ 794-806 MHz จะต้องปรับให้เป็น 803-806 MHz
• ส่วนที่ 2: เป็นการกำหนดคลื่นความถี่ใช้งานใหม่ของไมโครโฟนไร้สาย โดยให้ใช้คลื่นความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมการเปลี่ยนแปลงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สายได้ทันกรอบเวลาที่กำหนด และให้สามารถรองรับการใช้งานในอนาคต และเกิดประโยชน์สูงสุด ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าไมโครโฟนความถี่ไร้สาย ย่านความถี่ UHF ยี่ห้อ Audio-Technica เพื่อเป็นข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้


วิธีการปรับคลื่นสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย
Audio-Technica 2000 Series
รุ่น ATW-R2100b, T220a


วิธีการปรับคลื่นสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย
Audio-Technica 3000 Series (รุ่นเดิม)

รุ่น ATW-R3100b, ATW-T341b

ดาวน์โหลดวิธีการปรับจูนคลื่นความถี่ด้วยตัวเอง


วิธีการปรับคลื่นสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย
Audio-Technica 3000 Series

รุ่น ATW-R3210, ATW-T3202, ATW-T3201

ดาวน์โหลดวิธีการปรับจูนคลื่นความถี่ด้วยตัวเอง


ลงทะเบียนขอรับบริการปรับคลื่นสัญญาณความถี่โดยฝ่ายบริการหลังการขาย

ที่มารูป จาก กสทช

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) (ฉบับที่ 2)